వరలక్ష్మీ వ్రతం అథాంగ పూజా

1
Spread the love

ఓం చంచలాయై నమఃపాదౌ పూజయామి
ఓం చపలాయై నమఃజానునీపూజయామి
ఓం పీతాంబరధరాయై నమఃఊరూంపూజయామి
ఓం కమలవాసిన్యై నమఃకటింపూజయామి
ఓం పద్మాలయాయై నమఃనాభింపూజయామి
ఓం మదనమాత్రే నమఃస్తనౌపూజయామి
ఓం లలితాయై నమఃభుజద్వయంపూజయామి
ఓం కంబుకంత్యై నమఃకంఠంపూజయామి
ఓం సుముఖాయై నమఃముఖంపూజయామి
ఓం శ్రియై నమఃఓష్టౌపూజయామి
ఓం సునాసికాయై నమఃనాసికాంపూజయామి
ఓం సునేత్రై నమఃనేత్రంపూజయామి
ఓం రమాయై నమఃకర్ణౌపూజయామి
ఓం కమలాయై నమఃశిరఃపూజయామి
ఓం వరలక్ష్యై నమఃసర్వాణ్యంగానిపూజయామి
Varalakshmi Vratam photo

https://www.leelasoft.com/

Read this: https://www.bpknews.in/home-loans-in-vijayawada/


Spread the love

1 thought on “వరలక్ష్మీ వ్రతం అథాంగ పూజా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *