వరలక్ష్మీ వ్రతం in 2023

Spread the loveశ్రీరస్తు వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పము ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయా మస్యాం శుభతిధౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయాయు … Continue reading వరలక్ష్మీ వ్రతం in 2023