ఎండాకాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

0
Spread the love

వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి.

అయితే రానున్న రోజులలో ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

summer tips girl drinking water
summer

దీంతో కొన్ని జాగ్రత్తలను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా నిత్యం సాధారణ నీళ్లు తాగడంతోపాటు కొబ్బరి, నిమ్మకాయ నీళ్లు, పంచదార, ఉప్పు కలిపిన నీళ్లు తాగాలి.

మజ్జిగ అన్నం తీసుకోవడం, అలాగే పల్చని మజ్జిగలో నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసుకొని తాగడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

Here are some common precautions you can take during the summer months to stay safe and healthy:

  1. Stay hydrated: Drink plenty of water throughout the day to prevent dehydration. Avoid excessive intake of caffeinated or alcoholic beverages, as they can contribute to dehydration.
  2. Protect your skin: Apply sunscreen with a high SPF before going outside, even on cloudy days. Wear protective clothing, such as lightweight, loose-fitting clothing, wide-brimmed hats, and sunglasses to shield yourself from harmful UV rays.
  3. Stay cool: Seek out air-conditioned environments whenever possible, especially during the hottest parts of the day. If you don’t have access to air conditioning, use fans, take cool showers, or visit public places with AC, such as libraries or shopping malls.
  4. Avoid direct sunlight: Try to limit your exposure to the sun during peak hours (usually between 10 a.m. and 4 p.m.). If you need to be outside, stay in the shade as much as possible and use umbrellas or canopies for additional protection.
  5. Dress appropriately: Opt for lightweight, breathable fabrics like cotton or linen that allow air to circulate and help you stay cool. Loose-fitting clothes in light colors can also help reflect sunlight.
  6. Stay informed about air quality: In areas where air pollution or high ozone levels are a concern, monitor air quality alerts and avoid prolonged outdoor activities when the air quality is poor.
  7. Stay active safely: If you engage in physical activities or exercise outdoors, do so during cooler parts of the day, such as early morning or evening. Pace yourself and take breaks as needed to prevent overheating.
  8. Protect against insects: Mosquitoes and ticks are more active during the sun. Use insect repellent containing DEET or other recommended ingredients when spending time outdoors, especially in wooded or grassy areas. Wear long sleeves, long pants, and closed-toe shoes to minimize exposure to bites.
  9. Stay connected: Keep an eye on weather forecasts and stay updated on heat advisories or warnings in your area. Share this information with family and friends, especially if they are vulnerable to heat-related illnesses.
  10. Check on others: Regularly check on elderly family members, friends, or neighbors, as they may be more susceptible to heat-related illnesses. Offer assistance and support if needed.

Remember, these precautions may vary depending on your location and specific circumstances. It’s always a good idea to consult local health authorities or medical professionals for region-specific advice and guidelines.

చెన్నైలో ఉచితంగా వైద్యం అందించే చిన్న పిల్లల ఆసుపత్రి

A nutritionist is a professional who specializes in the study of nutrition and the diet and health.

Tags:summer,tipstofollowduringsummer,summersafety,summersafetytips,summerfunandgames,summerfun,kidsactivitiesduringthesummervacation,summerfunforkids,summerpruning,summerhealthtips,tipsyoushouldfollowthissummertostayhealthy,summerhaircaretips,summertips,summerweightloss,howtoprotecthairinsummer,summerseasonskincaretips,summerhealthcaretips,gardeninginthesummer,howtogardeninthesummerheat


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *