వరలక్ష్మీ వ్రతం అథాంగ పూజా

Spread the love ఓం చంచలాయై నమః పాదౌ పూజయామి ఓం చపలాయై నమః జానునీ పూజయామి ఓం పీతాంబరధరాయై … Continue reading వరలక్ష్మీ వ్రతం అథాంగ పూజా